Uwaga! Twoja przeglądarka jest w bardzo starej wersji. Zaktualizuj ją natychmiast.

Korzystasz z bardzo starej wersji Internet Explorera (6.0). Nie jest ona wspierana przez producenta i stanowi potencjalne zagrożenie.

Aby w pełni korzystać z Naszego sklepu dokonaj aktualizacji.Tak, chcę dowiedzieć się więcej

Sklep Skarbca Mennicy Polskiej

Przejdź do głównej treści »


Aktualnie przebywasz w:

Regulamin sklepu internetowego
oraz sprzedaży wysyłkowej
Skarbca Mennicy Polskiej S.A.

 

 1. DEFINICJE

  Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1.1. SKARBIEC – Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000008557, NIP 527-15-42-276, REGON 012316060 o kapitale zakładowym 6 000 000,00 zł w pełni pokrytym, prowadzący Sklep, dokonujący sprzedaży Towarów oraz wdrażający niniejszy Regulamin.

  1.2. SKLEP – Sklep internetowy prowadzony przez Skarbiec, działający pod adresem www.skarbiecmennicy.pl

  1.3. REGULAMIN Niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług przez Skarbiec
  w ramach Sklepu.

  1.4. TOWAR Produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  1.5. UŻYTKOWNIK Kupujący zarejestrowany w bazie użytkowników Sklepu.

  1.6. KUPUJĄCY Użytkownik, który składa zamówienie na zakup wybranego Towaru.

  1.7. KONSUMENT osoba fizyczna dokonująca ze Skarbcem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1.8. SPRZEDAJĄCY – SKARBIEC.

  1.9. KARTA REZERWACJI – formularz zamówienia dołączany do katalogów i materiałów promocyjnych Sprzedającego.
   
 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

  2.1. Sprzedaż Towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem Internetu umowy sprzedaży. W przypadku odbioru Towarów na miejscu w siedzibie Sprzedawcy (ulica Annopol 3
  w Warszawie), sprzedaż nie jest dokonywana na odległość. W takiej sytuacji kupujący dokonuje jedynie rezerwacji Towaru, który może odebrać osobiście na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakup Towaru poprzez odbiór osobisty oznacza, że Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia
  od umowy w terminie 14 dni, które to prawo jest zarezerwowane do sprzedaży na odległość. Zakup Towaru poprzez odbiór osobisty jest możliwy jedynie w przypadku złożenia zamówienia przez telefon.

  2.2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego
  oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego.

  2.3. Realizacja zamówień Kupującego możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2.4. Aktualne ceny Towarów podane są na stronach internetowych Sklepu oraz w katalogach - zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia
  przez Kupującego zamówienia.

  2.5. Do cen sprzedaży Towarów, które są przeznaczone do wysyłki, Sprzedający dolicza koszt dostarczenia Towaru do Kupującego, zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Sklepu (www.skarbiecmennicy.pl) oraz o którym Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
   
 3. REJESTRACJA W BAZIE KLIENTÓW

  3.1. Rejestracja Użytkownika w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

  3.2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie
  po każdej zmianie tych danych.

  3.3. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane w bazie Sprzedającego na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   
 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

  4.1. Skarbiec na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony
  do przetwarzania danych osobowych Kupujących w celu korzystania z usługi (złożenia i realizacji zamówień na Towary), rozliczenia usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia
  przez Kupującego, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

  4.2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe Kupujących
  są przetwarzane również w celu marketingu własnych produktów i usług Skarbca. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.

  4.3. Zakres danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu.

  4.4. Kupujący w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.

  4.5. Skarbiec przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, a także w celach statystycznych.

  4.6. Skarbiec zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników.

  4.7. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez uprawnienia dostępowe realizowane w profilu Użytkownika.

  4.8. Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu przez Kupującego zgody. Kupujący ma możliwość cofnięcia tej zgody poprzez zmianę ustawień Użytkownika.

  4.9. Skarbiec zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Użytkowników danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich udostępnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach udostępnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

  4.10. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki technicznei organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora. Skarbiec zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W pozostałym zakresie Skarbiec również spełnia wszelkie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

  4.11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia i zakupu Towaru, zgodnie z Regulaminem.

  4.12. Skarbiec powierza przetwarzanie danych osobowych Kupujących w zakresie wskazanym
  w pkt. 4.3. i 4.4. do Bold Brand Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu zapewnienia obsługi technicznej i serwisowej strony internetowej Sklepu.

  4.13. Dane osobowe Kupujących są przechowywane na dedykowanym serwerze będącym własnością Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Mennicą Polską S.A. a Skarbcem.

  4.14. Dane osobowe będą udostępniane firmie UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby świadczenia usług kurierskich.

  4.15. Pliki cookies są wykorzystywane na zasadach określonych w Polityce Cookies dostępnej TUTAJ

  4.16. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
   
 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

  5.1. Niniejszy Artykuł 5 stanowi rozszerzenie ogólnych warunków sprzedaży określonych w Artykule 2.

  5.2. Użytkownik może złożyć zamówienie po dokonaniu akceptacji niniejszego Regulaminu oraz:

  5.2.1. Po rejestracji i zalogowaniu się na określonym koncie Użytkownika wpisując login i hasło,

  5.2.2. Dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00, oraz sobotę 9:00-15:00 pod numerem telefonu 0-22 656 45 45 lub inny podany przez Sprzedającego i podając dane kontaktowe (warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Kupującego rodzaju.


  5.2.3. Poprzez przesłanie Karty Rezerwacji za pośrednictwem poczty na adres: Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. Al. Jana Pawła II 23, 00-851 Warszawa.5.3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta). Zamówienie zostanie wówczas potwierdzone najpóźniej następnego dnia roboczego.

  5.3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość Skarbiec poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

  5.3.1. Numerze zamówienia / wysyłki;

  5.3.2. Istotnych właściwościach Towaru, tj. głównych cechach swojego świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;

  5.3.3. Swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie Sprzedającego, jego adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

  5.3.4. Łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty, kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się, kosztach zwrotu rzeczy, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;

  5.3.5. Sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Skarbiec oraz stosowanej przez Skarbiec procedurze rozpatrywania reklamacji;

  5.3.6. Sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy. Wzór formularza jest dostępny TUTAJ

  5.3.7. Obowiązku Skarbca dostarczenia rzeczy bez wad (tj. odpowiedzialności Skarbca za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 kodeksu cywilnego).;
  5.3.8. Istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (o ile ma zastosowanie
  w odniesieniu do zamawianego Towaru);

  5.3.9. Minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy (o ile ma zastosowanie
  w odniesieniu do zamawianego Towaru);

  5.3.10. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

  5.3.11. Ponadto Skarbiec powiadomi Konsumenta o wszelkich innych istotnych okolicznościach związanych z zakupem Towaru, o ile takie powiadomienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy
  i o ile ma ono zastosowanie do zamawianego Towaru.
  5.3.12. Powyższe informacje przekazywane są najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość (Internet, telefon, fax) w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem. Najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Skarbiec przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Do zamówienia Skarbiec dołącza posiadane przez siebie dokumenty dotyczące Towaru, o ile są one przeznaczone dla Konsumenta.

  5.4. Realizacja zamówienia następuje jeżeli:

  5.4.1. Dane podane przez Kupującego zostały wskazane w sposób prawidłowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  5.4.2. Zamówienie dotyczy Towaru który jest dostępny w sprzedaży,

  5.4.3. Kupujący w przypadku wyboru formy zapłaty kartą kredytową lub przelewem elektronicznym dokonał zapłaty za Towar zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  5.4.4. Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

  5.5. W przypadku, gdy zamówienie nie spełnia wymogów wymienionych w Artykule 5 pkt. 4. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o odmowie przyjęcia złożonego zamówienia. Jeśli Kupujący uiścił zapłatę za Towar lub transport, a zamówienie nie może zostać zrealizowane, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu uiszczoną zapłatę powiększoną o odsetki ustawowe.

  5.6. Dostępne są następujące formy płatności za kupiony Towar:

  5.6.1. Za pobraniem (tylko w przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej);

  5.6.2. Gotówką lub kartą płatniczą;

  5.6.3. Płatność kartą kredytową;

  5.6.4. Płatność przelewem elektronicznym (usługa dostępna dla Klientów posiadających bankowe konta internetowe obsługiwane przez eCard).;

  5.6.5. Płatność zwykłym przelewem;

  5.6.6. Ewentualne koszty realizacji zapłaty w jednej z ww. form płatności ponoszone przez Konsumenta na rzecz Skarbca nie będą przewyższać poniesionych przez Skarbiec kosztów w związku z tym sposobem zapłaty.

  5.7. Przelewy internetowe oraz płatności kartą kredytową są obsługiwane przez serwis eCard, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Dane Kupującego realizującego płatność poprzez serwis eCard są przekazywane bezpośrednio do serwisu eCard z pominięciem Sklepu.

  5.8. Korzystanie z serwisu eCard wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu eCard.

  5.9. Jako termin zapłaty dokonanej przy pomocy przelewu elektronicznego i karty kredytowej przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedającego do zapłaty.
   
 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ POPRZEZ ODBIÓR OSOBISTY TOWARU

  6.1. ZAMÓWIENIA NA ODLEGŁOŚĆ:

  6.1.1.
  W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji w trybie określonym w artykule 5 niniejszego Regulaminu oraz dokonania przez Kupującego zapłaty ceny za Towar oraz ewentualnych kosztów przesyłki wskazanych w tym potwierdzeniu (w przypadku wyboru formy płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewu elektronicznego), zamówienie zostanie zrealizowane według następujących zasad:

  6.1.1.1. Jeśli Towar jest dostępny jego wysyłka zostanie zlecona do 14 dni roboczych. Jeśli Towar jest trwale niedostępny, a Kupujący uiścił za niego przedpłatę, Sprzedający niezwłocznie zwraca otrzymaną kwotę wraz z odsetkami wedle obowiązujących przepisów;

  6.1.1.2. Do przesyłki Sprzedający załącza pisemne potwierdzenie warunków, o których mowa
  w pkt. 5.3 powyżej

  6.1.1.3. W przypadku chwilowego braku zamówionego przez Kupującego Towaru w magazynie Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania wysyłki zamówionego Towaru
  w terminie do 21 dni;

  6.1.1.4. W przypadku zakupu kolekcji wysyłka kolejnych jej elementów nastąpi w terminie podanym
  w ofercie lub w terminie podanym na stronie internetowej Sklepu, jeśli termin ten jest ściśle określony
  z uwagi na dostępność Towaru.

  6.1.2. Powyższe terminy mogą ulec przedłużeniu, gdy termin realizacji przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta). Zamówienie zostanie wówczas zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.

  6.1.3. Należność za Towar obejmuje jego cenę oraz koszt przesyłki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  6.1.4. Zapłata za zamówiony Towar oraz koszty przesyłki może nastąpić w takiej formie, jaka podawana
  jest podczas procesu zamawiania Towaru na stronie internetowej, telefonicznie lub na Karcie Rezerwacji.

  6.1.5. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Kupującego, na adres podany przez Kupującego, za pośrednictwem doręczyciela (kurier lub Poczta Polska). Kupujący może dokonać także odbioru osobistego Towaru zamówionego telefonicznie w punkcie odbioru: Warszawa ul. Annopol 3, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00, na zasadach określonych w pkt. 6.2
   
  6.2. ODBIÓR OSOBISTY TOWARU:

  6.2.1.
  Do realizacji zamówień poprzez odbiór osobisty Towaru stosuje się zasady określone powyżej w punkcie 6.1 z następującymi wyjątkami:

  6.2.2. Odbiór osobisty Towaru jest możliwy jedynie w przypadku zamówień składanych telefonicznie i nie łączy się dla Konsumenta z kosztem przesyłki.

  6.2.3. Zamówienie Towaru telefonicznie traktuje się jako rezerwację Towaru do osobistego odbioru. Nie jest to sprzedaż Towaru na odległość, wobec czego Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

  6.2.4. Towar będzie gotowy do odbioru w terminach nie dłuższych, niż przewidziane dla Towaru wysyłkowego (Sprzedający dołoży należytej staranności, aby były to terminy krótsze).

  6.2.5. Towar zarezerwowany powinien być odebrany w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia. Sprzedający poinformuje Kupującego w trakcie składania zamówienia telefonicznego o dniu, od którego Towar będzie możliwy do odbioru.
   
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie
  14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Brak ponoszenia przez Konsumenta kosztów związanych z odstąpieniem od umowy nie dotyczy następujących sytuacji:

  7.1.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Skarbiec, Skarbiec nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  7.1.2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Skarbiec zgodził się
  je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

  7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  7.2.1. Dla umowy, w wykonaniu której Skarbiec wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  7.2.1.1. Obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

  7.2.1.2. Polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  7.2.2. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  7.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Skarbcowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym pod tym linkiem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres [....]. Skarbiec niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

  7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

  7.5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Skarbiec przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  7.6. Skarbiec niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
  o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

  7.7. Skarbiec dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7.8. Jeżeli Skarbiec nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7.9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Skarbcowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Skarbiec do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Skarbiec zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  7.10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

  7.11. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca,
  w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Skarbiec jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

  7.12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Skarbiec nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
   
 8. REKLAMACJE

  8.1. Sprzedający sprzedaje na rzecz Kupującego Towar wskazany przez niego w zamówieniu, zgodny
  z opisem Towaru zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu lub w katalogu.

  8.2. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w trybie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, 827) oraz Kodeksu Cywilnego; a w przypadku przedsiębiorców w trybie Kodeksu Cywilnego.

  8.3. Reklamacje dotyczące niezgodności nabytego Towaru z umową mogą być składane przez Kupującego poprzez dostarczenie Towaru wraz z wyjaśnieniem przyczyny reklamacji - osobiście lub za pomocą osoby trzeciej, Pocztą Polską lub za pośrednictwem Kuriera (na adres: Skarbiec Mennicy Polskiej, Al. Jana Pawła II 23,, 00-854 Warszawa) lub wyłącznie Pocztą Polską, lub Kurierem na adres: Skarbiec Mennicy Polskiej, ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa, w terminie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

  8.4. W przypadku złożenia reklamacji niedotyczącej wad jakościowych Towaru, Kupujący nie ma obowiązku dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego Towaru, natomiast w złożonej reklamacji powinien dokonać szczegółowego opisu okoliczności związanych z reklamacją.

  8.5. Reklamacje powinny zawierać numer zamówienia / wysyłki, nazwę Towaru, opis reklamacji, zakres reklamacji oraz dowód zakupu Towaru przez Kupującego (chyba że część z tych elementów nie ma zastosowania do konkretnej reklamacji).

  8.6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
  przez Sprzedającego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres Kupującego podany w bazie użytkowników lub pisemnie na adres korespondencyjny.

  8.7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towary z uwagi na ich skład (metale szlachetne) wchodzą w naturalne reakcje chemiczne ze znajdującym się w powietrzu tlenem.

  8.8. Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące Towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny
  być kierowane na następujące dane kontaktowe:

  8.8.1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : skarbiec@skarbiecmennicy.pl

  8.8.2. Za pośrednictwem Fax-u na numer : + 48 22 656 41 97;

  8.8.3. Telefonicznie na numer:
  +48 22 656 45 45 (pn – pt: w godz: 8.00–18.00, sobota: 9.00-14.00),
  +48 22 656 41 96 (
  pn – pt: w godz:: 8.00 – 16.00)*
  (za połączenie telefoniczne Konsument nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta).

  8.8.4. Pisemnie na adres : Skarbiec Mennicy Polskiej S.A Al. Jana Pawła II 23, 00- 854 Warszawa.
  8.9 Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia                           roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów                     internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy                                   internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

   

  9. ZMIANY REGULAMINU

  9.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu na zasadach przewidzianych prawem.

  9.2. Użytkownik w momencie logowania się na stronach Sklepu zostanie uprzedzony o takiej zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie.

   

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa, w tym szczególności ustaw wymienionych w pt. 8.2. niniejszego Regulaminu, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.

  10.2. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach przedstawionych (TUTAJ)

  10.3. Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 9.11.2017 r.

   

   

   

   

  Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem www.skarbiecmennicy.pl

  1. Postanowienia ogólne:

   1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000008557, NIP 527-15-42-276, REGON 012316060 o kapitale zakładowym 6 000 000,00 zł w pełni pokrytym ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).

   1.2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

   1.3. Administratorem Serwisu www.skarbiecmennicy.pl („Serwis”) jest Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna (dalej zwana Mennicą lub Administratorem).
    
  2. Usługi:

   2.1. Serwis ma charakter informacyjno-kontaktowy.

   2.2. Usługi świadczone w ramach Serwisu są bezpłatne. Użytkownik może korzystać z Serwisu
   pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta następujących minimalnych wymagań technicznych:

   2.2.1. Podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript.

   2.2.2. Rozdzielczość ekranu minimum 1024 pikseli.

   2.2.3. Zalecana jest obsługa Flash.

   2.3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych
   w ramach serwisu za uprzednim powiadomieniem.

   2.4. Usługi elektroniczne świadczone przez Administratora mają charakter nieodpłatnych usług świadczonych na odległość, za pośrednictwem sieci Internet, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika. Usługą jest w szczególności subskrypcja newslettera, ewentualnie innych materiałów aktualnie dostępnych w Serwisie. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest również indywidualny kontakt, realizowany na życzenie użytkownika z przedstawicielami Administratora lub spółek z jego grupy kapitałowej obejmujący w szczególności porady i odpowiedzi na pytania użytkownika.

   2.5. Zamówienie usługi „newsletter” następuje poprzez podanie przez użytkownika adresu e-mail i wybranie opcji subskrybuj na stronie Serwisu.

   2.6. Do świadczenia usługi „newsletter” konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora lub spółek z jego grupy kapitałowej tj. w szczególności Mennicy Polskiej od 1766 sp. z o.o. oraz Mennicy Polskiej S.A.

   2.7. Zamówiony „newsletter” oraz wiadomości e-mail przesyłane są na podany przez Użytkownika adres e-mail.
    
  3. Zawarcie i odstąpienie od Umowy:

   3.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Administratora.

   3.2. Umowa w przedmiocie świadczenia usługi „newsletter” następuje z chwilą udostępnienia adresu e-mail, akceptacji niniejszego Regulaminu, wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i wybranie opcji Kontynuuj na stronie internetowej Serwisu.

   3.3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

   3.4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

   3.5. Administrator rozwiązuje Umowę w przedmiocie usługi „newsletter” poprzez usunięcie adresu e-mail użytkownika z listy wysyłkowej newslettera i powiadomienie go o tym fakcie drogą elektroniczną.

   3.6. Użytkownik rozwiązuje Umowę w przedmiocie usługi „newsletter” poprzez kliknięcie na link wypisujący z biuletynu, zamieszczony na dole każdego „newslettera”.
    
  4. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi:

   4.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.

   4.2. Administrator zastrzega sobie prawo, za uprzednim powiadomieniem, do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

   4.3. Administrator ogranicza swoją odpowiedzialność za świadczenie usług elektronicznych opisanych w § 2 pkt 4 w maksymalnie dopuszczalnym prawem (w szczególności konsumenckim) zakresie. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. Z zastrzeżeniem powyższego Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem ww. usług. Przed wykorzystaniem jakichkolwiek informacji uzyskanych od przedstawicieli Administratora lub spółek z jego grupy kapitałowej, Użytkownik powinien je zweryfikować na własną odpowiedzialność.
    
  5. Dane osobowe, prywatność i cookies:

   5.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Administrator. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
   w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
   (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), oraz przepisami wykonawczymi.

   5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu poprawnego świadczenia usług drogą elektroniczną
   w ramach Serwisu, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Użytkownika, zgodnie z Regulaminem.

   5.3. W przypadku subskrypcji newslettera Użytkownik jest zobowiązany do podania adresu e-mail.

   5.4. W celu podjęcia kontaktu z Administratorem, Użytkownik powinien podać swój adres e-mail.

   5.5. W przypadku składania reklamacji Użytkownik jest zobowiązany do podania co najmniej następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres.

   5.6. Administrator przetwarza dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, a także w celach statystycznych.

   5.7. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników.

   5.8. Administrator zapewnia całkowitą ochronę danych osobowych przed dostępem osób trzecich
   oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić
   z przyczyn nakazanych przez prawo.

   5.9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez uprawnienia dostępowe realizowane w profilu Użytkownika.

   5.10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem.

   5.11. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników do Bold Brand Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu zapewnienia obsługi technicznej i serwisowej strony internetowej Serwisu.

   5.12. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników do Mennicy Polskiej S.A.
   z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia obsługi i zarządzania serwerem na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Mennicą Polską S.A.

   5.13. Polityka cookies określona jest w osobnym dokumencie umieszczonym na stronach Serwisu. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

   5.14. Administrator zapewnia Użytkownikowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji
   i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik; jak również do informacji o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: skarbiec@skarbiecmennicy.pl. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych przez Serwis bądź korzystania z usług elektronicznych, prosimy o kontakt pod ww. adresem lub pod numerem telefonu (22) 656 41 95 w godzinach 8.00 – 16.00.

  6. Postępowanie reklamacyjne:

   6.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.

   6.2. Użytkownik składa reklamację za pomocą listu elektronicznego na adres skarbiec@skarbiecmennicy.pl

   6.3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

   6.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

   6.5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
    
  7. Postanowienia końcowe:

   7.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na zasadach prawem przewidzianych. Kupujący zostanie uprzedzony o takiej zmianie poprzez informację umieszczoną w Serwisie.

   7.2. Zmiany w Regulaminie przekazane będą Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Serwisu.

   7.3. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze, bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwym i mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku wysłania takich treści, Administrator będzie uprawniony do wystąpienia na drogę prawną.

   7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.

   

  Regulamin Programu „Aurum”

  1. Definicje:

   1.1. Program lojalnościowy „Aurum” lub Program – akcja promocyjna zorganizowana 
   przez Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. skierowana do Klientów;

   1.2. Organizator - Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-851), przy Al. Jana Pawła II 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008557, o kapitale zakładowym 
   6 000 000,00 zł (pokrytym w całości), posiadająca NIP 527-15-42-276, prowadząca sprzedaż numizmatów

   1.3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zakupu jakiegokolwiek produktu 
   Skarbca Mennicy Polskiej S.A. za pośrednictwem strony internetowej www.skarbiecmennicy.pl, karty zamówienia, telefonicznie bądź osobiście w sklepie stacjonarnym, mieszczącym się w Warszawie, ul. Annopol 3, pod warunkiem podania swoich danych osobowych.

   1.4. Uczestnik Programu lojalnościowego „Aurum” lub Uczestnik – Klient, który:

   1.4.1. Nie wyraził sprzeciwu po zapoznaniu się z klauzulą:
   "Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. w celu realizacji programu lojalnościowego „Aurum”, realizacji zamówienia oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do ich wglądu i poprawiania. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie lojalnościowym „Aurum” .

   1.4.2. nie wyraził ogólnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych 
   przez Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. w celach marketingowych.

   1.5. Produkty – produkty objęte Programem wskazane na stronie www.skarbiecmennicy.pl 
   lub w katalogach produktów.

   1.6. Produkty Promocyjne – produkty, które można nabyć w promocyjnych cenach w przypadku uzbierania określonej liczby Punktów;

   1.7. Katalogi Produktów Promocyjnyc– katalog dostępny na stronie internetowejwww.skarbiecmennicy.pl lub katalog papierowy, zawierający informacje o Produktach Promocyjnych;

   1.8. Punkty - punkty przyznawane Klientom za dokonanie zakupu Produktów w ramach Programu

   1.9. Punkty Historyczne – punkty przyznawane Klientom, którzy dokonali co najmniej jednego zakupu 
   za pośrednictwem: strony internetowej,  poprzez wypełnienie karty zamówienia lub telefonicznie, 
   a także przez zakup dokonany w Salonie Numizmatycznym w terminie od 19 września 2008 r. do dnia rozpoczęcia programu lojalnościowego 01 września 2011 r. Punkty naliczane według skali punktacyjnej widocznej przy produktach.

   1.10. -Konsument   Uczestnik będący osobą fizyczną nabywający Produkty w celach nie związanych 
   z prowadzoną działalnością gospodarczą.

   1.11. Sklep Stacjonarny – Salon Numizmatyczny ul. Annopol 3, Warszawa.
    
  2. Informacje ogólne:

   2.1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w Programie lojalnościowym „Aurum” 
   oraz zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie.

   2.2. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie internetowej www.skarbiecmennicy.pl
   oraz w Sklepie Stacjonarnym. 

   2.3. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne

   2.4. Zamówienia na Produkty Promocyjne są realizowane i dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   2.5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszej akcji promocyjnej na zasadach określonych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu. 

   2.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących Zamówień składanych 
   na Produkty i Produkty Promocyjne w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy regulaminu 
   Sklepu Internetowego Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. dostępnego na stronie www.skarbiecmennicy.pl.
    
  3. Warunki przystąpienia do Programu:

   3.1. W Programie bierze automatycznie udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki opisane w pkt. 1.4 oraz dokona zakupu Produktów za pośrednictwem:

   3.1.1. strony internetowej www.skarbiecmennicy.pl

   3.1.2. karty zamówienia, 

   3.1.3. telefonicznie,

   3.1.4. w sklepie stacjonarnym (pod warunkiem podania swoich danych osobowych).

   3.2. Każda osoba, która nie zgłosiła sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 1.4 niniejszego Regulaminu 
   oraz dokonała zakupu w sposób, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, poinformowana zostanie 
   o automatycznym przystąpieniu do Programu.

   3.3. Wszyscy dotychczasowi Klienci, których dane są dostępne w bazie Skarbca Mennicy Polskiej S.A., 
   i dokonali co najmniej jednego zakupu w terminie od 19 września 2008 roku, w dniu rozpoczęcia Programu otrzymają w formie elektronicznej lub listownie zawiadomienie o automatycznym przystąpieniu do Programu z dniem 05.09.2011.

   3.4. W każdej chwili Uczestnik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
   a tym samym zrezygnować z udziału w Programie dzwoniąc na infolinię pod numer: 801 566 566, 22 656 4545 w godzinach pon. - pt.: 8.00 - 18.00, sob. 9.00 - 15.00 lub wysyłając e-mail na adres skarbiec@skarbiecmennicy.pl.
    
  4. Dane osobowe Uczestników Programu lojalnościowego „Aurum”

   4.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

   4.2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników.

   4.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu realizacji Programu lojalnościowego „Aurum”, realizacji zamówień oraz w celach księgowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
   o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

   4.4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych dane Uczestników są przetwarzane również w celu marketingu własnych produktów i usług Organizatora.

   4.5. Uczestnik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych 
   przez Organizatora do celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. 
   Złożenie sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w Programie lojalnościowym „Aurum”.

   4.6. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

   4.7. Organizator zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Uczestników danych osobowych 
   przed dostępem osób trzecich oraz ich udostępnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach udostępnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

   4.8. Pliki cookies są wykorzystywane na zasadach określonych w Polityce Cookies dostępnej tutaj.
    
  5. Gromadzenie Punktów

   5.1. Uczestnik gromadzi Punkty poprzez zakup Produktów. Liczba Punktów, jaką może zdobyć Uczestnik przy zakupie Produktu jest określona podczas składania zamówienia dla każdego Produktu.

   5.2. Punkty naliczane są Uczestnikowi w momencie zaksięgowania wpłaty z tytułu zakupu Produktów na koncie Organizatora.

   5.3. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych Punktów poprzez zalogowanie się na swoim koncie na stronie internetowej www.skarbiecmennicy.pl (pod warunkiem posiadania konta) lub dzwoniąc 
   na infolinię pod numer: 801 566 566, 22 656 45 45 w godzinach pon. - pt.: 8.00 - 18.00, sob. 9.00 - 15.00;

   5.4. W przypadku, w którym Uczestnik nie dokona żadnego zakupu Produktu w ciągu 1 roku kalendarzowego licząc od 1 stycznia do 31 grudnia zgromadzone na koncie Uczestnika Punkty zostaną anulowane bez możliwości ich odzyskania, a Uczestnik straci wszelkie uprawnienia wynikające z tych Punktów. 

   5.5.
   W przypadku, w którym Uczestnik dokona co najmniej jednego zakupu Produktu w ciągu 1 roku kalendarzowego licząc od 1 stycznia do 31 grudnia, zgromadzone na koncie Uczestnika Punkty przechodzą na kolejny rok kalendarzowy, a Uczestnik zachowuje wszelkie uprawnienia wynikające z tych Punktów. 

   5.6. Wszelkie zastrzeżenia, co do ilości zgromadzonych Punktów Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, dzwoniąc na infolinię pod numer, o którym mowa w pkt. 3 powyżej w terminie 30 dni od dokonania zakupu Produktów.

   5.7. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. 

   5.8. W przypadku dokonania zwrotu Produktu (w oparciu o prawo konsumenta do odstąpienia od umowy 
   w terminie 14 dni), za który Uczestnikowi zostały przyznane Punkty, naliczone Punkty zostaną automatycznie anulowane.
    
  6. Złożenie zamówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji

   6.1. Do każdego Produktu Promocyjnego przypisana jest określona liczba Punktów, którą musi posiadać Uczestnik, aby móc nabyć Produkt Promocyjny w promocyjnej, obniżonej cenie. 

   6.2. Produkty Promocyjne Uczestnik nabywa poprzez:

   6.2.1. złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 

   6.2.2. składając zamówienie dzwoniąc na infolinie pod numer: 801 566 566, 22 656 45 45 i uzyskując potwierdzenie złożonego zamówienia;

   6.2.3. dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym,

   6.2.4. poprzez przesłanie karty zamówienia wpisując odpowiedni numer Produktu Promocyjnego na kartę zamówienia,

   6.2.5. składając zamówienie telefonicznie i uzyskując potwierdzenie złożonego zamówienia.

   6.3. W przypadku dokonania zwrotu przez Uczestnika zamówionego Produktu Promocyjnego (w oparciu 
   o prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni) Punkty wykorzystane do zakupu Produktu Promocyjnego, który następnie został zwrócony, ulegają przywróceniu.

   6.4. Należność za Produkt Promocyjny obejmuje jego cenę oraz ewentualny koszt przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zapłata za Produkt Promocyjny następuje w całości albo w części przy wykorzystaniu posiadanych przez Uczestnika Punktów. 

   6.5. W pozostałym zakresie do zakupu Produktów Promocyjnych stosuje się zapisy Regulamin sklepu internetowego Skarbca Mennicy Polskiej S.A. oraz sprzedaży wysyłkowej.
    
  7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

   7.1. Organizator nie dopuszcza wymiany lub zwrotu zakupionych pełnowartościowych Produktów Promocyjnych zgodnych z umową z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

   7.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania Produktów Promocyjnych 
   na zasadach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przytoczonych w Regulaminie sklepu internetowego Skarbca Mennicy Polskiej S.A. oraz sprzedaży wysyłkowej. Na tych zasadach rozpatrywane są również wszelkie reklamacje.
    
  8. Zmiany Regulaminu

   8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w sposób zgodny 
   z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj: 

   8.1.1. Uczestnik w momencie logowania się na swoje konto na stronie www.skarbiecmennicy.pl zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Uczestnika zamówienia złożone w okresie 30 dni od odmowy akceptacji zmiany Regulaminu będą zrealizowane 
   na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie oraz we wskazanym terminie Uczestnik będzie miał możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów dla dokonania zakupu Produktów Promocyjnych. Po upływie wyżej wskazanego terminu dalszy udział Uczestnika w Programie 
   na dotychczasowych zasadach nie będzie możliwy. 

   8.1.2. W innych przypadkach niż powyżej, informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona 
   na stronie internetowej www.skarbiecmennicy.pl oraz w Sklepie Stacjonarnym. Uczestnik przed dokonaniem kolejnego zakupu Produktu lub Produktu Promocyjnego zostanie poproszony o akceptację nowego brzmienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu klient będzie 
   miał możliwość zgłoszenia takiego faktu pod numerem telefonu 0 801 566 566, 22 656 45 45 w godzinach pon. - pt.: 8.00 - 18.00, sob. 9.00 - 15.00. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu 
   przez Uczestnika zamówienia złożone w okresie 30 dni od odmowy akceptacji zmienionego Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie 
   oraz we wskazanym terminie Uczestnik będzie miał możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów 
   dla dokonania zakupu Produktów Promocyjnych. Po upływie wyżej wskazanego terminu dalszy udział Uczestnika w Programie na dotychczasowych zasadach nie będzie możliwy.
    
  9. Postanowienia końcowe

   9.1. Opis szczegółowych czynności związanych z realizacją zamówienia w serwisie internetowym www.skarbiecmennicy.pl, które nie zostały wymienione powyżej w niniejszym Regulaminie, znajdują 
   się w pozostałych częściach serwisu.

   9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Uczestnikiem i Organizatorem w drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.

   

   

   

   

  REGULAMIN ABONAMENTÓW 2017 
  SKARBIEC MENNICY POLSKIEJ

  1. Za realizację niniejszego regulaminu odpowiada Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą
   w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000008557,
   NIP 527-15-42-276, REGON 012316060 o kapitale zakładowym 6 000 000,00 zł w pełni pokrytym
   (zwana dalej „Skarbcem” lub „Skarbcem Mennicy Polskiej”).
    
  2. Abonament 2015 na monety kolekcjonerskie NBP to zamówienie obowiązujące do końca 2015 roku. Regulamin ma zastosowanie do konsumentów (zwanych „Konsumentami” lub „Abonentami”)
   w zakresie, w jakim zamierzają nabywać od Skarbca monety kolekcjonerskie, określone w punkcie 3 (zwane także „Towarem”).
    
  3. Oferta obejmuje dwa rodzaje usług abonamentowych:
   a) Abonament srebrny (obejmuje rezerwację monet kolekcjonerskich wykonanych ze srebra,
   o nominałach 10 i 20 zł, emitowanych w 2015 roku przez NBP (po jednej monecie z każdego tematu))

   b) Abonament pełny (obejmuje rezerwację monet kolekcjonerskich wykonanych ze srebra,
   o nominałach 10 i 20 zł i monet kolekcjonerskich wykonanych ze złota, o nominałach 100 i 200 zł, emitowanych w 2015 roku przez NBP (po jednej monecie z każdego tematu)).
    
  4. Opłata abonamentowa uzależniona jest od rodzaju wybranego abonamentu i wynosi:
   a) Abonament srebrny:108,00 zł
   b) Abonament pełny: 168,00 zł

  5. Opłata abonamentowa jest bezzwrotna (z wyłączeniem pkt. 21, 22) i stanowi opłatę za usługę organizacji dystrybucji monet (rezerwacja, obsługa zamówienia, pakowanie). Opłata abonamentowa nie stanowi zapłaty za Towar. Opłata za abonament zostanie naliczona wraz z opłatą za doręczenie pierwszej partii Towaru.
    
  6. W cenie każdego z rodzajów abonamentu zawiera się „ALBUM PIASTOWIE – Władcy Polski”,
   który Abonent otrzyma w formie dodatku w cenie symbolicznej złotówki (słownie jeden złoty zero groszy). Album będzie dołączony do zawartości pierwszej przesyłki z monetami wchodzącymi w skład I kwartału 2015 roku.
    
  7. Na każdy abonament przypada po jednej monecie wyemitowanej przez NBP, o której mowa w punkcie 3 powyżej, w okresie obowiązywania wykupionego abonamentu.
    
  8. Ceny sprzedaży monet srebrnych oraz złotych w ramach abonamentu są równe cenom emisyjnym Narodowego Banku Polskiego, które są dostępne na stronie (www.nbp.pl).
    
  9. Odbiór monet możliwy jest poprzez: odbiór osobisty w Salonie Numizmatycznym Skarbca Mennicy Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Annopol 3 lub dostarczenie pod wskazany przez Abonenta adres.
   W przypadku wysyłki, koszt dostawy przesyłki do Abonenta, ponosi Abonent. Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranej przez Abonenta formy wysyłki i wynosi: 12,50 zł (w przypadku przesyłki kurierskiej) oraz 9,50 zł (w przypadku przesyłki pocztowej).
    
  10. Dostawa/odbiór monet objętych abonamentem odbywa się raz na kwartał. Płatność za monety następuje łącznie za wszystkie monety wyemitowane w danym kwartale, przypisane do wykupionej usługi abonamentowej.
    
  11. Opłata za abonament oraz za monety w abonamencie, będzie uiszczana: w przypadku odbioru
   za dostarczeniem na adres wskazany przez Abonenta – „za pobraniem” lub w przypadku odbioru osobistego – gotówką lub kartą płatniczą honorowaną przez punkt, w którym dokonywany będzie odbiór.
    
  12. W przypadku odbioru osobistego, Abonent zobowiązany jest stawić się osobiście w punkcie odbioru
   z dokumentem zawierającym zdjęcie, potwierdzającym jego tożsamość. W przypadku odbioru monet przez osoby pośrednie, osoby te zobowiązane są do okazania pracownikowi punktu kopii dokumentu, potwierdzającego tożsamość Abonenta, oraz jego pisemne zezwolenie na odbiór monet w ramach wykupionej subskrypcji w jego imieniu.
    
  13. Abonent zobowiązany jest odebrać wszystkie monety przypisane do rodzaju abonamentu, który wykupił.
    
  14. Na zakończenie każdego kwartału, po ustaleniu przez NBP cen emisyjnych, Skarbiec Mennicy Polskiej poinformuje Abonentów o wysokości opłaty za monety w ramach zamówionego abonamentu.