Uwaga! Twoja przeglądarka jest w bardzo starej wersji. Zaktualizuj ją natychmiast.

Korzystasz z bardzo starej wersji Internet Explorera (6.0). Nie jest ona wspierana przez producenta i stanowi potencjalne zagrożenie.

Aby w pełni korzystać z Naszego sklepu dokonaj aktualizacji.Tak, chcę dowiedzieć się więcej

Sklep Skarbca Mennicy Polskiej

Przejdź do głównej treści »


Aktualnie przebywasz w:

Regulamin Programu „Aurum”

 1. Definicje:

  1.1. Program lojalnościowy „Aurum” lub Program – akcja promocyjna zorganizowana
  przez Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. skierowana do Klientów;

  1.2. Organizator - Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854), przy Al. Jana Pawła II 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008557, o kapitale zakładowym 6 000 000,00 zł (pokrytym w całości), posiadająca NIP 527-15-42-276, prowadząca sprzedaż numizmatów

  1.3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zakupu jakiegokolwiek produktu
  Skarbca Mennicy Polskiej S.A. za pośrednictwem strony internetowej www.skarbiecmennicy.pl, karty zamówienia, telefonicznie bądź osobiście w sklepie stacjonarnym, mieszczącym się w Warszawie, ul. Annopol 3. pod warunkiem podania swoich danych osobowych.

  1.4. Uczestnik Programu lojalnościowego „Aurum” lub Uczestnik – Klient, który:

  1.4.1. Nie wyraził sprzeciwu po zapoznaniu się z klauzulą:
  "Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. w celu realizacji programu lojalnościowego „Aurum”, realizacji zamówienia oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do ich wglądu i poprawiania. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie lojalnościowym „Aurum” .

  1.4.2. nie wyraził ogólnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych
  przez Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. w celach marketingowych.

  1.5. Produkty – produkty objęte Programem wskazane na stronie www.skarbiecmennicy.pl
  lub w katalogach produktów.

  1.6. Produkty Promocyjne – produkty, które można nabyć w promocyjnych cenach w przypadku uzbierania określonej liczby Punktów;

  1.7. Katalogi Produktów Promocyjnych – katalog dostępny na stronie internetowej www.skarbiecmennicy.pl lub katalog papierowy, zawierający informacje o Produktach Promocyjnych;

  1.8. Punkty - punkty przyznawane Klientom za dokonanie zakupu Produktów w ramach Programu

  1.9. Punkty Historyczne – punkty przyznawane Klientom, którzy dokonali co najmniej jednego zakupu
  za pośrednictwem: strony internetowej, poprzez wypełnienie karty zamówienia lub telefonicznie,
  a także przez zakup dokonany w Salonie Numizmatycznym w terminie od 19 września 2008 r. do dnia rozpoczęcia programu lojalnościowego 01 września 2011 r. Punkty naliczane według skali punktacyjnej widocznej przy produktach.

  1.10. -Konsument   Uczestnik będący osobą fizyczną nabywający Produkty w celach nie związanych
  z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  1.11. Sklep Stacjonarny – Salon Numizmatyczny ul. Annopol 3, Warszawa.
 2. Informacje ogólne:

  2.1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w Programie lojalnościowym „Aurum”
  oraz zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie.

  2.2. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie internetowej www.skarbiecmennicy.pl,
  oraz w Sklepie Stacjonarnym.

  2.3. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne

  2.4. Zamówienia na Produkty Promocyjne są realizowane i dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  2.5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszej akcji promocyjnej na zasadach określonych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu.

  2.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących Zamówień składanych
  na Produkty i Produkty Promocyjne w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy regulaminu
  Sklepu Internetowego Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. dostępnego na stronie www.skarbiecmennicy.pl.
 3. Warunki przystąpienia do Programu:

  3.1. W Programie bierze automatycznie udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki opisane w pkt. 1.4 oraz dokona zakupu Produktów za pośrednictwem:

  3.1.1. strony internetowej www.skarbiecmennicy.pl,

  3.1.2. karty zamówienia,

  3.1.3. telefonicznie,

  3.1.4. faksem;

  3.1.5. w sklepie stacjonarnym (pod warunkiem podania swoich danych osobowych).

  3.2. Każda osoba, która nie zgłosiła sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 1.4 niniejszego Regulaminu
  oraz dokonała zakupu w sposób, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, poinformowana zostanie
  o automatycznym przystąpieniu do Programu.

  3.3. Wszyscy dotychczasowi Klienci, których dane są dostępne w bazie Skarbca Mennicy Polskiej S.A.,
  i dokonali co najmniej jednego zakupu w terminie od 19 września 2008 roku, w dniu rozpoczęcia Programu otrzymają w formie elektronicznej lub listownie zawiadomienie o automatycznym przystąpieniu do Programu z dniem 05.09.2011.

  3.4. W każdej chwili Uczestnik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  a tym samym zrezygnować z udziału w Programie dzwoniąc na infolinię pod numer: 801 566 566, 22 656 45 45 w godzinach pon. - pt.: 8.00 - 18.00, sob. 9.00 - 14.00 lub wysyłając e-mail na adres skarbiec@skarbiecmennicy.pl.
 4. Dane osobowe Uczestników Programu lojalnościowego „Aurum”

  4.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

  4.2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników.

  4.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu realizacji Programu lojalnościowego „Aurum”, realizacji zamówień oraz w celach księgowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  4.4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych dane Uczestników są przetwarzane również w celu marketingu własnych produktów i usług Organizatora.

  4.5. Uczestnik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  przez Organizatora do celów prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
  Złożenie sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w Programie lojalnościowym „Aurum”.

  4.6. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

  4.7. Organizator zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Uczestników danych osobowych
  przed dostępem osób trzecich oraz ich udostępnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach udostępnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

  4.8. Pliki cookies są wykorzystywane na zasadach określonych w Polityce Cookies dostępnej tutaj.
 5. Gromadzenie Punktów

  5.1. Uczestnik gromadzi Punkty poprzez zakup Produktów. Liczba Punktów, jaką może zdobyć Uczestnik przy zakupie Produktu jest określona podczas składania zamówienia dla każdego Produktu.

  5.2. Punkty naliczane są Uczestnikowi w momencie zaksięgowania wpłaty z tytułu zakupu Produktów na koncie Organizatora.

  5.3. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych Punktów poprzez zalogowanie się na swoim koncie na stronie internetowej www.skarbiecmennicy.pl (pod warunkiem posiadania konta) lub dzwoniąc
  na infolinię pod numer: 801 566 566, 22 656 45 45 w godzinach pon. - pt.: 8.00 - 18.00, sob. 9.00 - 14.00;

  5.4. W przypadku, w którym Uczestnik nie dokona żadnego zakupu Produktu w ciągu 1 roku kalendarzowego licząc od 1 stycznia do 31 grudnia zgromadzone na koncie Uczestnika Punkty zostaną anulowane bez możliwości ich odzyskania, a Uczestnik straci wszelkie uprawnienia wynikające z tych Punktów.

  5.5.
  W przypadku, w którym Uczestnik dokona co najmniej jednego zakupu Produktu w ciągu 1 roku kalendarzowego licząc od 1 stycznia do 31 grudnia, zgromadzone na koncie Uczestnika Punkty przechodzą na kolejny rok kalendarzowy, a Uczestnik zachowuje wszelkie uprawnienia wynikające z tych Punktów.

  5.6. Wszelkie zastrzeżenia, co do ilości zgromadzonych Punktów Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, dzwoniąc na infolinię pod numer, o którym mowa w pkt. 3 powyżej w terminie 30 dni od dokonania zakupu Produktów.

  5.7. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

  5.8. W przypadku dokonania zwrotu Produktu (w oparciu o prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
  w terminie 14 dni), za który Uczestnikowi zostały przyznane Punkty, naliczone Punkty zostaną automatycznie anulowane.
 6. Złożenie zamówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji

  6.1. Do każdego Produktu Promocyjnego przypisana jest określona liczba Punktów, którą musi posiadać Uczestnik, aby móc nabyć Produkt Promocyjny w promocyjnej, obniżonej cenie.

  6.2. Produkty Promocyjne Uczestnik nabywa poprzez:

  6.2.1. złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

  6.2.2. składając zamówienie dzwoniąc na infolinie pod numer: 801 566 566, 22 656 45 45 i uzyskując potwierdzenie złożonego zamówienia;

  6.2.3. dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym,

  6.2.4. poprzez przesłanie karty zamówienia wpisując odpowiedni numer Produktu Promocyjnego na kartę zamówienia,

  6.2.5. składając zamówienie telefonicznie i uzyskując potwierdzenie złożonego zamówienia.

  6.3. W przypadku dokonania zwrotu przez Uczestnika zamówionego Produktu Promocyjnego (w oparciu
  o prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni) Punkty wykorzystane do zakupu Produktu Promocyjnego, który następnie został zwrócony, ulegają przywróceniu.

  6.4. Należność za Produkt Promocyjny obejmuje jego cenę oraz ewentualny koszt przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zapłata za Produkt Promocyjny następuje w całości albo w części przy wykorzystaniu posiadanych przez Uczestnika Punktów.

  6.5. W pozostałym zakresie do zakupu Produktów Promocyjnych stosuje się zapisy Regulamin sklepu internetowego Skarbca Mennicy Polskiej S.A. oraz sprzedaży wysyłkowej.
 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

  7.1. Organizator nie dopuszcza wymiany lub zwrotu zakupionych pełnowartościowych Produktów Promocyjnych zgodnych z umową z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

  7.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania Produktów Promocyjnych
  na zasadach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przytoczonych w Regulaminie sklepu internetowego Skarbca Mennicy Polskiej S.A. oraz sprzedaży wysyłkowej. Na tych zasadach rozpatrywane są również wszelkie reklamacje.
 8. Zmiany Regulaminu

  8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w sposób zgodny
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj:

  8.1.1. Uczestnik w momencie logowania się na swoje konto na stronie www.skarbiecmennicy.pl zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Uczestnika zamówienia złożone w okresie 30 dni od odmowy akceptacji zmiany Regulaminu będą zrealizowane
  na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie oraz we wskazanym terminie Uczestnik będzie miał możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów dla dokonania zakupu Produktów Promocyjnych. Po upływie wyżej wskazanego terminu dalszy udział Uczestnika w Programie
  na dotychczasowych zasadach nie będzie możliwy.

  8.1.2. W innych przypadkach niż powyżej, informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona
  na stronie internetowej www.skarbiecmennicy.pl oraz w Sklepie Stacjonarnym. Uczestnik przed dokonaniem kolejnego zakupu Produktu lub Produktu Promocyjnego zostanie poproszony o akceptację nowego brzmienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu klient będzie
  miał możliwość zgłoszenia takiego faktu pod numerem telefonu 0 801 566 566, 22 656 45 45 w godzinach pon. - pt.: 8.00 - 18.00, sob. 9.00 - 14.00. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu
  przez Uczestnika zamówienia złożone w okresie 30 dni od odmowy akceptacji zmienionego Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie
  oraz we wskazanym terminie Uczestnik będzie miał możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów
  dla dokonania zakupu Produktów Promocyjnych. Po upływie wyżej wskazanego terminu dalszy udział Uczestnika w Programie na dotychczasowych zasadach nie będzie możliwy.
 9. Postanowienia końcowe

  9.1. Opis szczegółowych czynności związanych z realizacją zamówienia w serwisie internetowym www.skarbiecmennicy.pl, które nie zostały wymienione powyżej w niniejszym Regulaminie, znajdują
  się w pozostałych częściach serwisu.

  9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Uczestnikiem i Organizatorem w drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.